5. Mijn strategie: Dividend (growth) Investing (2024)

5. Mijn strategie: Dividend (growth) Investing (1)

🎙️

De beleggingsstrategie van Pim bestaat voor zo'n 70 procent uit dividendbeleggen. Uiteindelijk wil hij van de inkomsten kunnen leven. Hoe werkt dat precies? En waar moet je op letten bij het kopen van aandelen? In deze aflevering een paar handige tips.

Eindelijk zijn we aangeland bij mijn eigen strategieën. Ik heb een gedeelde strategie; groeiaandelen (vooral in technologie) en dividendaandelen. De verdeling is ongeveer 75/25. Doordat mijn groeiaandelen harder zijn gegroeid is de verdeling nu 70/30 gaan. Elk (half) jaar herbalanceer ik mijn portfolio.

5. Mijn strategie: Dividend (growth) Investing (2)

De belangrijkste reden van dividendbeleggen zijn de inkomsten die het geeft. Het is te vergelijken met het verhuren van woningen. Dat levert je maandelijkse huurinkomsten op. Voorlopig ga ik alle inkomsten direct herbeleggen waardoor ik een compounding effect krijg; rente op rente zoals besproken in aflevering 1. Ik hoop hiermee op een punt te komen dat mijn dividendinkomsten hoger zijn dan mijn maandelijkse kosten. Technisch gezien ben ik dan financieel onafhankelijk. Al zie ik mezelf niet zo snel stoppen met werken, toch geeft het een gevoel van vrijheid.

Voordat we in mijn strategie duiken leg ik eerst een aantal begrippen uit.

Wat is dividend?

Dividend is een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Een onderneming die winst maakt heeft twee mogelijkheden voor de winstverdeling: ze kunnen ervoor kiezen de winst in te houden en investeren in het bedrijf of uitkeren aan de aandeelhouders. Als een bedrijf kiest voor winstuitkering dan verwacht het bedrijf niet met hetzelfde geld een goed rendement te halen. Dan wordt er voor gekozen om het geld uit het bedrijf te halen zodat de aandeelhouders dat ergens anders weer aan het werk kunnen zetten waarbij er wel goede rendementen behaald kunnen worden. Als het bedrijf er voor kiest om de winst direct te herinvesteren verwacht je als aandeelhouders dat het bedrijf door die investering ook verder gaat groeien. Die groei wil je dan terug zien in de koers. Voorbeeld:

 • Prijs aandeel: € 200
 • Dividend per jaar: € 10
 • Rendement: 5%

Het jaar daarna..

 • Verhoging van het dividend: 20%
 • Dividend per jaar: € 12 (10 + 2)
 • Rendement: 6%

In het eerste jaar ontvang ik 5% rendement op mijn investering van € 200. Het tweede jaar ontvang ik meer dividend waardoor ik een rendement van 6% op mijn initiële investering van € 200 krijg.

High Yield & Dividend Growth

In deze strategie is het belangrijk om goed het verschil te begrijpen tussen high yield en dividend growth aandelen. High Yield, ook wel een hoge dividend, zijn vaak bedrijven uit de ‘oude’ economie. Bijvoorbeeld Royal Dutch Shell, AT&T & Philip Morris International. Ze keren een hoge dividend yield (rendement in percentage) uit. Er is geen harde definitie wanneer het een high yield aandeel is. Zelf spreek ik van een high yield als het een dividendpercentage van 4% of hoger heeft. Je kan weinig koersstijging verwachten van deze bedrijven. Een groot gedeelte van de winst wordt direct uitbetaald aan de aandeelhouders. Dit gebeurt omdat er nog weinig potentieel is om het bedrijf te laten groeien. De focus is meer consolideren en winstoptimalisatie.

Dividend growth zijn vaak aandelen die nog niet zo lang dividend uitkeren. Niet zo lang geleden waren het hoogstwaarschijnlijk nog groeiaandelen. Actuele voorbeelden zijn: Apple en Microsoft. Beide een respectievelijke dividendgroei van 10%. Als je een van deze aandelen zou bezitten dan ontvang je elk jaar 10% meer dividend. Daarnaast is een koersstijging ook vrij waarschijnlijk. Nu zou je denken, dit wil toch iedereen? Het huidige dividendpercentage is aanzienlijk lager, voor de eerder genoemde bedrijven is het 1%.

Kort samengevat geeft high yield op de korte termijn een hoger dividendrendement maar als je het aandeel maar lang genoeg vasthoud en de dividendgroei kan gehandhaafd worden dan zal dat een hoger dividendrendement opleveren. In het onderstaande voorbeeld ligt het kantelpunt op 23 jaar.

5. Mijn strategie: Dividend (growth) Investing (3)

Belangrijk voor het selecteren van een bedrijf

Doordat het een buy and hold strategie is wil je de aandelen nooit meer verkopen. Hierdoor is het erg belangrijk om goede bedrijven te selecteren.

 1. Begrijp ik het product of dienst dat wordt aangeboden door het bedrijf?
 2. Gebruiken mensen dit product of dienst over 20 jaar nog steeds?
 3. Heeft het bedrijf een goedkoop en duurzaam concurrentievoordeel:
  1. Strong brand (Coca Cola)
  2. Network effects (Facebook)
  3. “Stickiness” - high switching cost (SAP / Enterprise Software)
  4. High set-up costs (Railroads / Electrical Grids)
 4. Is het bedrijf recessiebestendig?
 5. Heeft het bedrijf een minimale beurswaarde van 10 miljard?

Boekentips

Overzicht van boeken die Pim heeft gelezen en gerelateerd zijn aan beleggen, economie en personal finance.

Milou heeft ook nog een boekentip dat niks te maken heeft met beleggen. Een roman, Zwarte schuur van Oek de Jong.

Wil je graag het boek Beleggen voor Dummies ontvangen? Stuur ons een berichtje. Misschien ben jij de gelukkige winnaar?!

Deze week ging het vooral over ‘de tweede golf’. De beurzen gaan maar omhoog en de economische onduidelijkheid blijft. Zijn aandelen ondertussen niet te duur geworden en moeten we rekening houden met een tweede dip? De koers-winstverhouding van de wereld aandelenindex staat nu op negentien. Even ter vergelijking: het gemiddelde in de afgelopen vijftien jaar is veertien. De hoge koers-winstverhouding van nu is op zich logisch, want aandelenkoersen stijgen en winstverwachtingen dalen. Uiteindelijk zal de markt dat weer ‘corrigeren’.

De belegger moeten rekening houden met een nieuwe klap op de beurzen. Veel van hen verwachten een langdurige periode van lagere koersen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête onder fondsmanagers van Bank of America.

Wat houdt de beurzen nu zo hoog? Volatiliteit is er zeker. Een veelgehoorde verklaring is dat de toestroom van nieuwe beleggers de beurzen omhoog houdt. Institutionele en professionele beleggers bouwen juist een grotere cashpositie. De wachtrijen bij de brokers zijn er nog steeds, grote kans dat jij er ook in staat.

Transactie: Nee

Ontvangen dividend: € 73

 • Apple = € 8Een Amerikaans bedrijf dat bekend staat om de iPhone, Macbook en iPad. Het is opgericht door Steve Jobs.
 • New Residential Investment Corp = € 8Is een REIT (real estate investment trust) in Amerika dat investeert in woninghypotheken.
 • AbbVie = € 12 Is een Amerikaans biofarmaceutisch bedrijf dat onderzoek doet naar innovatieve geneesmiddelen en zorgoplossingen.
 • Main Street Capital Corporation = € 9Een Amerikaanse financiële instelling dat kapitaal verstrekt aan bedrijven die daar normaal moeilijk aan kunnen komen.
 • Realty Income Corp = € 19Is een REIT (real estate investment trust) die belegt in vrijstaande, single-tenant commercieel onroerend goed in Amerika en Engeland waarop huurovereenkomsten van toepassing zijn.
 • A. O. Smith Corp = € 9Is een Amerikaanse fabrikant van zowel huishoudelijke als commerciële boilers en is de grootste producent en verkoper van boilers in Noord-Amerika.
 • Texas Instruments Incorporated = € 8Is een Amerikaanse producent van halfgeleider- en computertechnologie uit Dallas in Texas.

Portfolio waarde: € 139.800

Volgende week gaan we het hebben over 'Mijn strategie: Growth Investing’. Rest ons nog een ding: Investeer in je kennis! En beleg met beleid.

Word Vriend

Vind je het leuk om ons te steunen als onafhankelijke podcast, gebruik te maken en mee te denken met de Portfolio Dividend Tracker? Voor €5 per maand krijg je toegang. Zeven dagen gratis proberen!

► Doe mee met Jong Beleggen: PortfolioDividendTracker.com

Pim's portfolio

► Bekijk mijn volledige aandelen portfolio: Portfoliodividendtracker.com/jongbeleggen

JB updates op Instagram

► @JongBeleggen op Instagram: Instagram.com/jongbeleggen

Jong Beleggen, de podcast

DEGIRO portfolio tracker

Brokers vergelijken

Financiële begrippenlijst

VragenPrivacyverklaring

Investeer in je kennis! En beleg met beleid.

As an enthusiast deeply immersed in the world of investing, particularly in dividend and growth stocks, I've not only gained theoretical knowledge but also practical insights through hands-on experience. My investment journey revolves around a well-balanced strategy of 70% dividend investing and 30% growth stocks, with regular portfolio rebalancing. This approach has allowed me to navigate through the dynamic nature of the market and optimize returns.

Now, delving into the article on Jong Beleggen, there are several key concepts and strategies discussed:

 1. Dividend Investing:

  • Dividend refers to a profit distribution by a company to its shareholders.
  • It's akin to receiving rental income from properties, providing regular cash flow to investors.
  • The decision to pay dividends reflects a company's choice between reinvesting profits for growth or distributing them to shareholders.
 2. Compounding Effect:

  • Reinvesting dividend income creates a compounding effect, generating returns on both the original investment and the accumulated dividends.
 3. High Yield vs. Dividend Growth:

  • High Yield stocks, such as those in traditional sectors like energy (e.g., Royal Dutch Shell), offer higher dividend percentages (4% or more) but may have limited growth potential.
  • Dividend Growth stocks, exemplified by technology giants like Apple and Microsoft, may have lower current dividend percentages but exhibit the potential for both dividend growth and share price appreciation over time.
 4. Selection Criteria for Stocks:

  • For a buy-and-hold strategy, selecting strong and reliable companies is crucial.
  • Factors to consider include understanding the company's product or service, its long-term relevance, having a sustainable competitive advantage, recession resistance, and a minimum market capitalization of 10 billion.
 5. Books Recommendations:

  • Pim recommends books like "The Intelligent Investor" by Benjamin Graham, "Principles" by Ray Dalio, and others, offering valuable insights into investing, economics, and personal finance.
 6. Market Conditions and Concerns:

  • The article touches upon the current market conditions, addressing concerns about high stock prices, economic uncertainties, and the possibility of a second market dip.
 7. Broker Issues and Retail Participation:

  • The rise of retail investors is discussed, highlighting the challenges faced by brokers in managing the surge in individual investors and the impact on market dynamics.
 8. Portfolio Snapshot:

  • The article provides a snapshot of a portfolio, including stocks like Apple, New Residential Investment Corp, AbbVie, Main Street Capital Corporation, Realty Income Corp, A. O. Smith Corp, and Texas Instruments Incorporated.
 9. Future Topics:

  • The article hints at future topics, such as 'Growth Investing,' keeping the audience engaged and looking forward to upcoming insights.

In conclusion, this podcast provides a holistic view of investing, covering diverse strategies, market analysis, and practical tips, making it a valuable resource for both novice and experienced investors. Remember, investing is a journey, and continuous learning and prudent decision-making are key components of success.

5. Mijn strategie: Dividend (growth) Investing (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 5671

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.